Πολιτική εταιρείας

Διασφάλιση Ποιότητας

Η ΤΡΙΑΙΝΑ θεωρεί ότι η οργάνωση, η ακρίβεια εφαρμογής και ο έλεγχος κάθε φάσης εργασιών, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης ανταγωνιστικής εποχής και του χώρου στον οποίο δραστηριοποιείται.

Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει συγκεκριμένες αρχές, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015, που αναφέρονται: 

  • Στη διοικητική δομή της εταιρείας. 
  • Στη διαχείριση προσφορών και συμβάσεων. 
  • Στη σύνταξη Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων.
  • Σε ελέγχους και δοκιμές για την τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών κάθε έργου. 
  • Στη διαχείριση προβλημάτων ή παραπόνων που τυχόν ανακύψουν τόσο κατά την κατασκευή, αλλά και μετά την παράδοση των έργων της. 
  • Στη συνεργασία με συγκεκριμένους προμηθευτές και συνεργάτες, τους οποίους αξιολογεί με βάση τις αρχές διασφάλισης ποιότητας που θέτουν και ταυτίζονται με τις αρχές που θέτει η εταιρεία. 

Για την τήρηση των αρχών αυτών η εταιρεία έχει λάβει από την TUV AUSTRIA Hellas σχετική πιστοποίηση.

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Επίσης η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το EN ISO 14001: 2015, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας οργανισμός για να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις. Το πρότυπο EN ISO 14001: 2015 προορίζεται για χρήση από έναν οργανισμό που επιδιώκει να διαχειρίζεται τις περιβαλλοντικές του ευθύνες με συστηματικό τρόπο που συμβάλλει στον περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορίας. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης παρέχουν αξία για το περιβάλλον, τον ίδιο τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, και περιλαμβάνουν:

  • Ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
  • Εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης.
  • Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Τέλος, η Τρίαινα Α.Ε. έχει λάβει από την TUV AUSTRIA Hellas πιστοποιητικό για την εφαρμογή του προτύπου OHSAS 18001:2007 σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, που αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα και μέλημα της εταιρείας. Το πιστοποιητικό αντικαταστάθηκε πρόσφατα από το EN ISO 45001:2018, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του νέου προτύπου. Η κυρίως διαφορά επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ ενός οργανισμού και του επιχειρηματικού του περιβάλλοντος.

Οι αρχές του προτύπου αυτού εφαρμόζονται σε όλα τα έργα που κατασκευάζει η Τρίαινα Α.Ε., ανεξαρτήτως προϋπολογισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών. 

Κύριο μέλημα της εταιρείας είναι η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων της.

Η ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. πιστεύει ότι θέματα όπως η υγιεινή και ασφάλεια, πρέπει να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί και αξιολογεί σε μόνιμη βάση την βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στις δραστηριότητες της, τόσο στους χώρους των γραφείων της, όσο και στα εργοτάξια.

Καθορίζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε όσους εμπλέκονται σε κάθε στάδιο κατασκευής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, για την αποφυγή σοβαρών προβλημάτων στο προσωπικό της, αλλά και το κοινωνικό σύνολο.

Ορίζει Τεχνικό Ασφαλείας στα έργα της και υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εργαζομένους της σε όλα τα τμήματα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση όποιου σχετικού κινδύνου.

Μενού