ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΤΜΕΛ HELLAS Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή κτηρίου γραφείων και εργαστηρίων.

Η εργολαβία περιελάμβανε οικοδομικές, ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 4.615μ2 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 4.790μ2 σε γήπεδο επιφάνειας 17.490μ2.

Εκτεταμένες ήταν οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, που αφορούσαν στην εκσκαφή και επίχωση 50.000,00μ2 περίπου. Επίσης έγιναν εκτεταμένες αντιστηρίξεις από τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος σε διάφορα επίπεδα.

Μενού