ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: SEPHORA ΠΑΤΡΑΣ Ο.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Η εταιρεία ανέλαβε την επισκευή και αναδιαμόρφωση του νεοκλασικού διώροφου καταστήματος πρώην ιδιοκτησίας “Μουστάκης Α.Ε.”, συνολικής επιφάνειας 520μ2, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές βλάβες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κτήριο το έτος 1998. Η εργολαβία περιλάμβανε καθαίρεση τμηματικών στοιχείων του φέροντα οργανισμού, αντικατάστασή τους με μεταλλικό σκελετό, κατασκευή σύμμεικτης πλάκας και λοιπές οικοδομικές και ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές εργασίες.

Μενού